C-IN Logo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto sdělení o ochraně osobních údajů udává, jakým způsobem nakládáme s informacemi a údaji, které nám poskytujete za účelem registrace a účasti na konferenci, kongresu, schůzce či jiné akci (dále jako„ Akce“), jíž máte zájem se v roli návštěvníka, řečníka nebo spolupořadatele zúčastnit.

Všechny údaje, jež nám poskytujete (ať už osobně, skrze naše webové stránky, formulář v mobilní aplikaci nebo jiným způsobem) nebo jež uchováváme za účelem a způsobem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zpracováváme v souladu s příslušným právním předpisem ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo ve znění pozdějších předpisů, například Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Kdo je správce údajů?

  Správcem vašich osobních údajů je CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČO 485 82 387 (dále jako "C-IN" nebo "my").

  V případě jakýchkoli požadavků týkajících se osobních dat nebo pro uplatnění práva stanoveného v článku 4 níže nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420261174301 nebo na emailu [email protected].

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme? Za jakým účelem a po jakou dobu?

  Vaše osobní údaje (jako účastníků, autorů nebo spoluautorů abstraktů a řečníků na Akci) zpracováváme v rozsahu určeném službami, které vám poskytujeme, nebo za jiným účelem zpracování, a to:

  • Za účelem registrace na Akci (včetně ubytování) v roli účastníka zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, národnost, kontaktní údaje jako adresa, telefon a/nebo e-mail, dále datum narození, státní příslušnost, titul, dosažené vzdělání, oblast činnosti. Akce, kterou organizujeme, máte možnost se zúčastnit, pro účast a další koordinaci je však nutné se nejdříve registrovat. Právní základ takového zpracování tvoří plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Osobní data budou zpracovávána po dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

  • Za účelem vaší účasti a aktivní participace (ústní nebo poster) na Akci (včetně ubytování) jako autora nebo spoluautora abstraktu zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, národnost, kontaktní údaje jako adresa, telefon a/nebo e-mail, dále datum narození, podrobnosti k profesní dráze, státní příslušnost, dosažené vzdělání, titul, oblast činnosti. Akce, kterou organizujeme, máte možnost se zúčastnit, pro účast a další koordinaci je však nutné se nejdříve registrovat. Právní základ takového zpracování tvoří plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Osobní data budou zpracovávána po dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

  • Za účelem spolupráce, v jejímž rámci nám pomáháte organizovat a koordinovat Akci jako koordinátor/partner nebo jeho zaměstnanec/spolupracovník, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, telefonní číslo a/nebo email. Vaše osobní údaje jsou potřebné pro zajištění vzájemné spolupráce.  Právní základ takového zpracování tvoří plnění smlouvy, jejíž jste vy, nebo váš zaměstnavatel smluvní stranou. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

  • Za účelem dodržování povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu, jako zákona o účetnictví nebo daňového zákona (např. pro finanční a fakturační účely) zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, státní příslušnost, e-mail a/nebo telefonní číslo, způsob úhrady, daňové identifikační číslo. Zpracování vyplývá z dodržování právních povinností, jejichž plnění podléháme. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v konkrétním právním předpisu, nejdéle však 10 let.

  • V souladu s ustanoveními § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vás můžeme kontaktovat emailem či telefonicky za účelem propagace našich výrobků či služeb, a to i bez vašeho předchozího souhlasu. Tato obchodní sdělení máte však možnost kdykoliv odmítnout (např. vyřazením z databáze, tzv. opt-out). Nezvolíte-li možnost opt-out, budou vaše kontakty pro elektronickou komunikaci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

  • Pro účely zajištění funkčnosti registračního formuláře na našich webových stránkách můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: soubory cookies, google analytics a další přidružené technické údaje. Právní základ pro takové zpracování tvoří plnění smlouvy (o poskytování registračních služeb), jejíž jste smluvní stranou. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nutnou pro zajištění funkčnosti webové stránky (řádově několik dnů či týdnů, v případě potřeby po dobu trvání smluvního vztahu).

  • Dále je nutné zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, kontaktní údaje jako adresa, telefon a/nebo e-mail, dále datum narození, státní příslušnost a daňové identifikační číslo, a to z důvodu potenciálních pohledávek. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo na oprávněném zájmu třetí strany. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou pro naplnění tohoto účelu, nejdéle však 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

 3. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny spolehlivým třetím stranám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, zajišťují marketingové obchodní aktivity nebo kupříkladu se zpracovateli dat.

  Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit rovněž platebním institucím, a to za účelem provedení plateb za položky spojené s Akcí. Dále s přepravci a poskytovateli ubytovacích služeb, abychom pro vás mohli zajistit bezpečnou cestu a vhodné ubytování během pobytu, případně s dalšími spolehlivými třetími osobami, které nám pomáhají Akci zajistit.

  Jelikož může organizace dalšího ročníku Akce připadnout odlišnému pořadateli, mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny také této společnosti. Vždy však máte možnost komunikaci odmítnout.

  Vyžaduje-li to zákon, mohou být některé vaše údaje zpřístupněny vládním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení, externím poradcům nebo dalšímu personálu vázanému zachováním důvěrnosti.

 4. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

  Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit, a to emailem zaslaným na adresu [email protected]. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (včetně profilování) nebo na základě oprávněného zájmu, máte rovněž právo proti takovému zpracování kdykoliv vnést námitku.

  Za určitých podmínek a okolností vaše další práva zahrnují: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či vymazání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo podat na nás, jako správce údajů, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování, typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu explicitně stanovenou příslušným právním předpisem. Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, jsou tyto osobní údaje zpracovávány výhradně po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat nebo omezit. Pokud tak učiníte, přestaneme dané osobní údaje zpracovávat za účelem, k němuž jste poskytli souhlas.

 6. Jak pracujeme se sociálními sítěmi?

  Naše webové stránky mohou obsahovat prvky sociálních sítí jako tlačítka Facebooku nebo Twitteru. Tyto funkce mohou o návštěvnících našeho webu sbírat údaje, jako např. IP adresu nebo historii prohlížení a rovněž do prohlížeče návštěvníků implementovat soubory cookies. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování těchto údajů podléhá opatřením přijatým provozovateli sociálních sítí, a tyto Zásady ochrany osobních údajů se na ně tedy nevztahují.

 7. Mobilní aplikace

  V průběhu Akce se můžete rozhodnout využít mobilní aplikaci. Cílem této aplikace je poskytnout vám veškeré informace ve stručné a vždy aktualizované podobě. V případě, že si to uživatelé aplikace tak nastaví, mohou spolu rovněž komunikovat nebo být prostřednictvím aplikace kontaktováni. Abyste si mohl/a aplikaci stáhnout, budeme potřebovat vaše jméno a email, aplikaci poté můžete používat po dobu trvání celé Akce.

 8. Používání fotografií a videí z Akcí

  Všechny fotografie a/nebo videa z Akcí, které vás s vašim vědomím nebo souhlasem zachycují, budou použity výhradně pro potřeby reportování, dokumentace nebo případně za účelem propagace naší společnosti či našich partnerů. Z tohoto použití vám neplyne právo na odměnu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak pokud tak učiníte bez opodstatněného důvodu, máte povinnost uhradit škody, které odebráním souhlasu vzniknou. V případě pořizování fotografií či videí přesahujících výše zmíněné účely, vás požádáme o zvláštní souhlas.

 9. Co se stane, dojde-li ke změnám ve zpracování osobních údajů?

  Veškeré změny v těchto Zásadách pro ochranu osobních údajů vám budou oznámeny prostřednictvím smluvených komunikačních kanálů. Doporučujeme však za účelem zjištění případných změn tyto Zásady pro ochranu osobních údajů pravidelně revidovat.

CZECH-IN s.r.o.
5. května 65
140 21 Praha 4
Česká republika
Tel: +420 261 174 301
Fax: +420 261 174 307
E-mail: [email protected]
Zobrazit v mapě
Zobrazit v streetview
Zobrazit officeview